+48 77 456 58 16
Pon - Pt: 08:00 - 17:00

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z nawiązaniem współpracy z DOMEM TŁUMACZEŃ SOWA EWA ROGOZIŃSKA w OPOLU oświadczam, że udostępniam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DOM TŁUMACZEŃ SOWA EWA ROGOZIŃSKA W OPOLU, w tym także ich udostępnienie instytucjom w celu zbierania danych osobowych przez administratora jako konieczność wywiązywania się administratora z umów, których jestem stroną, oraz prowadzenie prawidłowej i sprawnej obsługi czynności wynikających z ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.


Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie.


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM SIĘ Z TREŚCIĄ USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2002 R. NR 101, POZ. 926 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ Z REGULAMINEM PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W DOMU TŁUMACZEŃ SOWA W OPOLU.