+48 77 456 58 16
Pon - Pt: 08:00 - 17:00

Warunki współpracy z tłumaczamiWSPÓŁPRACA Z TŁUMACZAMI ZA POŚREDNICTWEM e-sowa.EU

 1. Zawarcie umowy na wykonanie tłumaczenia i komunikacja
  1. ZAMAWIAJĄCY (DOM TŁUMACZEŃ SOWA) przesyła WYKONAWCY (tłumaczowi) wiadomość z informacją o przydzieleniu, tj. złożenia zamówienia na wykonanie tłumaczenia.
  2. Po zalogowaniu się do systemu e-sowa i zapoznaniu się z załączonymi plikami do tłumaczenia, WYKONAWCA akceptuje (zobowiązuje się do wykonania) lub odrzuca (nie przyjmuje) zamówienia na wykonanie tłumaczenia.
  3. W przypadku zamówień z pilnym terminem wykonania WYKONAWCA otrzymuje wiadomość sms z prośbą o szybkie sprawdzenie skrzynki mailowej i swojego konta oraz o potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Jeżeli w danym momencie WYKONAWCA nie ma możliwości sprawdzenia poczty, wstępnie przyjmuje bądź odrzuca zamówienia telefonicznie, a następnie, po uzyskaniu dostępu do swojego konta – przez system e-sowa.
  4. W czasie zbliżającego się terminu wykonania tłumaczenia system e-sowa wysyła WYKONAWCY przypomnienie na skrzynkę mailową. Wiadomość wysyłana jest automatycznie, bez względu na to, czy WYKONAWCA odesłał już ZAMAWIAJĄCEMU wykonane tłumaczenia.
  5. Zgodnie z zawartą umową oraz z przepisami Kodeksu cywilnego WYKONAWCA, przyjmując od ZAMAWIAJĄCEGO zamówienie na wykonanie tłumaczenia, ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania tłumaczenia, tj.:
   1. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać i dostarczyć tłumaczenie w nieprzekraczalnym terminie.
   2. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać i dostarczyć tłumaczenie bez wad, tj. bez błędów literowych, ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, składniowych i in., z zachowaniem wszystkich zasad języka docelowego oraz z zachowaniem wymaganego formatu.
  6. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać tłumaczenie osobiście, zachowując klauzulę poufności oraz postanowienia dotyczące praw autorskich.
  7. WYKONAWCA otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za tłumaczenie wykonane poprawnie i w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia wad w tłumaczeniu lub niedostarczenia tłumaczenia w ustalonym terminie ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo złożenia reklamacji i odmowy zapłaty wynagrodzenia w ustalonej wysokości.
  8. WYKONAWCA zobowiązany jest powiadamiać ZAMAWIAJĄCEGO o swojej (nie)dyspozycyjności, wprowadzając odpowiednie informacje na swoim koncie w systemie e-sowa w zakładce urlopy.
 2. Poprawność tłumaczenia

  Tłumacząc tekst, WYKONAWCA powinien postępować zgodnie z następującymi regułami:

  1. Wierność/Dokładność tłumaczenia – warunek spełniony, jeżeli:
   1. - przetłumaczono cały tekst, tj. brak pominiętych fragmentów, fraz, wyrazów, brak obcych fragmentów, fraz, wyrazów pozostawionych w tekście; przypisy tłumacza dopuszczalne są wyłącznie w sytuacjach tego wymagających;
   2. - wszystkie zdania, frazy, wyrazy zinterpretowano poprawnie, zgodnie ze znaczeniem, sensem, akcentami, emocjami oryginału;
   3. - wątpliwe zdania, frazy, wyrazy, wyrażenia itp. zostały sprawdzone/zweryfikowane w kilku (co najmniej dwóch) źródłach.
  2. Właściwa terminologia – warunek spełniony, jeżeli:
   1. - zastosowano terminologię wymaganą, skonsultowaną i uzgodnioną;
   2. - zastosowano terminologię sugerowaną przez BAZĘ TM (Translation Memory) ZAMAWIAJĄCEGO;
   3. - zastosowano terminologię sugerowaną przez słowniki, leksykony, źródła, strony www, standardy, zwyczaje, praktyki, żargony itp.;
   4. - wszelkie wątpliwości wynikające z sugestii powyższych zweryfikowano i przyjęto – po zatwierdzeniu stron – jako terminologię ostateczną;
   5. - przyjęta terminologia stosowana jest konsekwentnie w całym tłumaczeniu;
   6. - w przypadku pracy zespołowej wszyscy tłumacze stosują tę samą terminologię.
  3. Styl i poprawność językowa; interpunkcja – warunek spełniony, jeżeli:
   1. - przetłumaczony tekst spełnia warunki poprawności językowej, tj.:
    1. zachowana została logiczna spójność, tekst jest zrozumiały w sposób naturalny;
    2. tekst pozbawiony jest kalek językowych, nadmiernych powtórzeń tych samych zwrotów itp.;
    3. styl dostosowany jest do stylu oryginału, np. formalny, literacki, potoczny;
    4. zdania łamane są zgodnie z zasadami języka docelowego z zachowaniem logiki, spójności i myśli oryginału;/li>
    5. zastosowano interpunkcję właściwą dla języka docelowego; zastosowana interpunkcja nie powoduje zaburzeń interpretacyjnych w stosunku do oryginału.
  4. Zgodność z realiami języka docelowego: odniesienia, formaty, standardy itp. – warunek spełniony, jeżeli:
   1. - zastosowano właściwe dla danego języka specyficzne konwencje dotyczące np. zapisu jednostek miar i wag, formatów liczb, dat, numerów, kodów; w każdym z języków występują również specyficzne odniesienia regionalne, geograficzne, administracyjne itp.;
   2. - przykłady, odniesienia (przysłowia) zastosowane w tekście są zrozumiałe dla odbiorcy i/lub odpowiadają realiom językadocelowego.
 3. Formatowanie i zachowanie układu tekstu
  1. WYKONAWCA zobowiązany jest przesłać wykonane tłumaczenie w formie edytowalnej oraz TM/plik w formacie dwujęzycznym z programu CAT.
  2. Tekst tłumaczenia powinien być właściwie oczyszczony i ułożony – w każdym tłumaczeniu należy zachować układ graficzny zgodny z tekstem źródłowym, z zachowaniem obiektów graficznych, tabel, wykresów, nagłówków i stopek, ułożenia kolumn, typu i wielkości czcionek itd.
  3. Jeśli układ tekstu w dokumencie oryginalnym nie jest uporządkowany i jednolity, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego formatowania:
   1. Układ strony -> Ustawienia strony:
    Marginesy -> 2,5 cm (o ile w oryginalnym dokumencie nie zostały ustawione nietypowe marginesy)
    Papier -> Rozmiar papieru A4
    Układ -> Nagłówek i stopka ->1,25 cm
   2. Narzędzia główne -> Czcionka -> Odstępy między znakami:
    Skala -> 100%
    Odstępy -> normalne
    Położenie -> normalne
    Kerning dla czcionek
 4. Weryfikacja poprawności i jakości
  1. Po otrzymaniu wykonanego tłumaczenia zostaje ono przekazane do weryfikacji. Po weryfikacji, korekcie lub redakcji poprawione tłumaczenie wraz z widocznymi zmianami zostaje udostępnione WYKONAWCY w systemie e-sowa.
  2. Każde tłumaczenie podlega ocenie. WYKONAWCA ma dostęp do swoich ocen w systemie e-sowa.
  3. U ZAMAWIAJĄCEGO obowiązuje system oceny zwany TRAFFIC LIGHTS [ŚWIATŁA REGULUJĄCE RUCH, ZATRZYMUJĄCE LUB ZEZWALAJĄCE NA WYDANIE TŁUMACZENIA KLIENTOWI]. W ramach tego systemu błędy dzielone są na następujące kategorie ocen:
   KATEGORIA PIERWSZA

   ŚWIATŁOZIELONE
   BEZ WAD/BŁĘDÓW OCENA BARDZO DOBRA
   WADY/BŁĘDY NIEISTOTNE DLA POPRAWNOŚCI TŁUMACZENIA I ROZUMIENIA OCENA DOBRA

   Tłumaczenie nie wymaga wprowadzania korekt lub nieznaczne korekty wprowadzane są w celuudoskonalenia dobrze wykonanego tłumaczenia.

   Tłumaczenie może zostać wydane klientowi jako wyrób zgodny z wymaganiami jakościowymi oraz ze specyfikacją klienta itp.

   KATEGORIADRUGA

   ŚWIATŁO ŻÓŁTE
   WADY/BŁĘDY ISTOTNE, LECZ NIEMAJĄCE WPŁYWU NA POPRAWNE ROZUMIENIE PRZETŁUMACZONEGO TEKSTU OCENA DOSTATECZNA
   WADY/BŁĘDY ISTOTNE, MAJĄCE WPŁYW NA POPRAWNE ROZUMIENIE PRZETŁUMACZONEGO TEKSTU OCENA MIERNA

   Tłumaczenie wymaga korekt, które mają na celu naprawę wad polegających np. na wadliwej interpretacji, wadliwej gramatyce, interpunkcji i in. mających wpływ na interpretację, wielokrotnym powtarzaniu tego samego błędu, błędnych danych, braku zgodności z realiami języka docelowego, a także na niezastosowaniu się do specyfikacji przedstawionej przez klienta, wewnętrznych zaleceń itp.

   Tłumaczenie nie może zostać wydane klientowi bez odpowiedniej korekty i potwierdzenia, że wady tłumaczenia zostały skutecznie usunięte.

   KATEGORIATRZECIA

   ŚWIATŁO CZERWONE
   WADY/BŁĘDY KRYTYCZNE, DYSKWALIFIKUJĄCE OCENA NIEDOSTATECZNA

   Tłumaczenie wymaga gruntownej korekty lub ponownego tłumaczenia.

   Tłumaczenie nie może zostać wydane klientowi bez odpowiedniej korekty lub bez ponownego tłumaczenia oraz potwierdzenia, że wady tłumaczenia zostały skutecznie usunięte.

   z uwzględnieniem następującej klasyfikacji: (1) interpunkcja, ortografia, (2) nieprawidłowe sformułowanie lub brak zgodności, (3) pominięcie, (4) nieprawidłowa składnia, (5) nieprawidłowa terminologia, (6) nieprawidłowa interpretacja itd.

  4. W przypadku istotnych lub poważnych błędów w tłumaczeniu WYKONAWCA otrzyma reklamację i ustalone zostaną dalsze warunki.